Personlighetstester brukes for å forstå samspillet mellom person og miljø og bedre kunne tilrettelegge behandling. Personlighetstester brukes også i utvelgelse av personer til bestemte yrker eller posisjoner (f.eks. ledere) som krever bestemte egenskaper. Korrekt bruk av personlighetstester krever betydelig klinisk og teoretisk kunnskap både om personlighet generelt og om testene spesielt.

Personlighet er et begrep for typiske kjennetegn ved en persons måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over en lengre tidsperiode. Personligheten har stor betydning for hvordan man tenker og oppfatter omverdenen. Dette vil si at en kartlegging av personligheten kan si mye om hvordan man forholder seg til andre og kommer overens med andre.

NEO Personality Inventory-3 (NEO-PI-3)

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R.  NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-PI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testen brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.

NEO-PI-3 administreres via nettbasert testplattform. 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)

MMPI®-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng. Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen. Bruksområdene kan være: diagnostisering, behandling og forskning, å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpassing, samt finne adekvat behandlingsstrategi.

Personality Assessment Inventory (PAI)

PAIPAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i et kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende.

PAI er sammen med MMPI-2 en av de mest anvendte testene for klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-R vil PAI utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering – av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske vanskeligheter.

Rorschach

Projektiv metode for personlighetsbedømmelse som omfatter 10 plansjer med symmetriske blekk-klatter, 5 sort/hvite, 2 sort/røde, og 3 pastellfargede. Rorschach er en internasjonalt velkjent metode, som først og fremst brukes innenfor barne- og voksenpsykiatri, i rettspsykiatrien og i yrkesvalgsituasjoner. Metoden gir et bilde av et individs subjektive opplevelsesverden og de problemløsningsstrategier som brukes.

Thematic Apperception Test (TAT)

Projektiv test som består av 31 sort/hvite bilder av mennesker i ulike situasjoner. Klienten oppfordres til å fortelle en dramatisk historie fra hvert bilde. Ut fra analyser og fortolkning av historiene kan man beskrive karakteristiske trekk hos klienten.

psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn

psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Grenland