Psykologene ved St. Joseph integrerer ved behov et jobbfokus i behandlingene for sykmeldte. Vi kan samarbeide med NAV og fastleger for å støtte denne prosessen. Videre bistår vi bedrifter og ledere i deres innsats for å redusere sykefravær blant ansatte og forbedre arbeidsmiljøet.

Arbeidsrettet poliklinisk behandling er en fremoverlent terapeutisk tilnærming designet for å støtte personer som ønsker å vurdere eller forbedre sin arbeidsevne, spesielt de som har vært borte fra arbeidslivet grunnet psykiske eller fysiske helseutfordringer. Denne behandlingsformen kombinerer ofte elementer fra tradisjonell terapi med spesifikke strategier fokusert på arbeidsplassrelaterte aspekter. Her er en oversikt over nøkkelkomponentene i en slik behandling:

 • Evaluering av arbeidsevne:
  • Innledende vurdering for å forstå nåværende arbeidsevne, inkludert fysiske, psykiske og kognitive funksjoner. Ved behov kan vi også utføre en grundigere utredning for en mer detaljert forståelse.
  • Identifisering av eventuelle barrierer som hindrer tilbakevending til arbeid, som kan inkludere helseproblemer, manglende ferdigheter, arbeidsrelatert stress, eller relasjonelle vansker på arbeidsplassen.
 • Individuell behandlingsplan:
  • Utvikling av en skreddersydd behandlingsplan som tar hensyn til klientens unike behov og mål, i samarbeid med terapeuten.
  • Planen kan inneholde terapisesjoner for å håndtere helseutfordringer, veiledning om karrierevalg og muligheter, samt fokus på ferdighetsutvikling.
  • Ved sykmelding lages en opptrappingsplan for å gradvis øke arbeidsevnen da dette har vist at sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid. Å være borte fra arbeid for lenge kan bli en opprettholdende faktor, noe som potensielt kan forlenge sykefraværet, gi redusert selvtillit og vanskeliggjøre tilbakevendingen til arbeidslivet.
 • Psykoterapeutiske intervensjoner:
  • Bruk av relevante terapiformer, som kognitiv atferdsterapi, for å håndtere fysiske og psykiske helseproblemer som kan påvirke arbeidsevnen.
  • Fokus på å utvikle mestringsstrategier for å håndtere stress og angst relatert til arbeid og relasjoner på jobb.
 • Karriereveiledning og jobbtrening:
  • Veiledning for å utforske karriereinteresser, styrker og muligheter.
  • Jobbtrening og utvikling av praktiske ferdigheter som er relevante for arbeidsmarkedet.
  • Vurdere andre jobbmuligheter.
 • Samarbeid:
  • Om nødvendig, samarbeid med arbeidsgiver for å tilrettelegge for en vellykket tilbakevending til arbeidet.
  • Drøfte tilpasninger eller endringer i arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver som kan hjelpe klienten.
  • Samarbeid med fastlege om vurdering av sykmelding og gjennomføring av opptrappingsplan.
  • En opptrappingsplan er et nyttig verktøy i samarbeid med NAV, da den reduserer behovet for gjentatt oppfølging fra NAV. Videre skal den sykmeldte ifølge NAV delta i et tiltak for å komme tilbake i arbeid. Deltakelse i arbeidsrettet behandling er et slik tiltak godkjent av NAV.
 • Oppfølging og evaluering:
  • Regelmessige vurderinger for å overvåke fremgang og justere behandlingsplanen etter behov.
  • Oppfølging etter at klienten har gjenopptatt arbeid, for å sikre tilpasning i jobben og redusere tilbakefall.

Jobbfokusert terapi tar sikte på å være helhetlig, og adresserer både de personlige og profesjonelle aspektene ved en persons liv. Målet er ikke bare å hjelpe klienter med å vende tilbake til arbeidet, men også å sikre at de har verktøyene og støtten de trenger for å trives og opprettholde sin arbeidsevne over tid.

Det er viktig å merke seg at sykmelding som varer over ett år kan utløse arbeidsavklaringspenger, noe som medfører redusert inntekt for den sykmeldte. Derfor er det fordelaktig å ta kontakt for arbeidsrettet behandling så tidlig som mulig ved sykmelding for å unngå langvarig fravær og de økonomiske konsekvensene dette kan medføre.

Vi er underleverandør til Norsk Arbeidshelse for levering av arbeidsrettet poliklinisk behandling.